ဒြက္မန္ (ဇဿာပ္တၛဲစန္ ဗြဳိက္လတက္ကယ်ဳိင္မန္အိုတ္ညိ။)

"ဇဿာပ္တၛဲစန္ က်ဳိင္ကယ်ဳိင္မန္အိုတ္ညိ"

ညးတၜရမ်ာင္ - ပါေမာကၡဆာန္ + နဒ႘


1 တၜ ပၚပဲါဟီုလဝ္ရ။:

Post a Comment

ဟီုဂလာန္ပၚပဲါ ဒှာဲဏအ္ညိ။